Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla pracodawcy

Wsparcie oferowane dla pracodawców w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: 

 1. Pomoc w znalezieniu kandydatów do pracy w związku ze zgłoszoną przez pracodawcę ofertą pracy.
 2. Organizowanie giełd pracy.
 3. Wsparcie finansowe dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy.
 4. Wsparcie finansowe dla pracodawców na zatrudnienie pracowników.
 5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników. 

Wsparcie finansowe oferowane pracodawcą: 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

Podmiot powierzający pracę musi:

Dokumenty dopuszczające do rynku pracy

5 typów zezwoleń na pracę:

Obowiązki pracodawcy:

Przed powierzeniem pracy należy sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów pobytowych grożą dotkliwe sankcje. Należy upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce. Rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną. Jeśli zatrudnienie cudzoziemca nastąpiło na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia pracodawca ma obowiązek zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS. Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy pracodawca zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego np. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia znajdują się na stronie internetowej www.pupsulecin.pl 

Wersja XML