Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MRPIPS-02 styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748
 
MRPiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc styczeń roku 2018
Wysłać dane:
- do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc:
* Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
* Urząd Wojewódzki do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
- do 10 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc:
* WUP, KG OHP, MRPIPS do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
* wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w formie pisemnej
 
 
 
 
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie Kwota w tys. zł. a)
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01 785,60
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 02 912,30
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 03 47,60
  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 04 0,00
  zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) 05 0,00
    wobec ZUS 06 0,00
w tym z tego programów na rzecz promocji zatrudnienia 07 0,00
    w tym projektów systemowych EFS 08 0,00
    inne 09 0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 10 836,00
w tym z tytułu udzielonych pożyczek 11 0,00
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych 12 1 238,70
w tym realizowanych w ramach projektów systemowych EFS 13 233,50
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) 112 4 053,70
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Kwota w tys. zł. a)
  w miesiącu
sprawozdawczym
od początku roku
0 1 2
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) 14 1,50 1,50
  Składki na Fundusz Pracy 15 0,00 0,00
  Dotacje z budżetu 16 0,00 0,00
  Środki z UE 17 0,00 0,00
  w tym projekty systemowe EFS 18 0,00 0,00
  Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) 19 1,50 1,50
z tego   spłata udzielonych pożyczek 20 0,00 0,00
    wpływy z odsetek od pożyczek 21 0,00 0,00
    refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom 22 0,00 0,00
  z tego środki pomocowe zagraniczne 23 0,00 0,00
    odsetki od środków pieniężnych 24 0,00 0,00
    kary pieniężne i grzywny 25 0,00 0,00
    inne 26 1,50 1,50
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 348,30 348,30
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 113 352,80 352,80
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku 

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Liczba Wydatki w tys. zł. a) Liczba
  osób/miejsc w mies. sprawozd. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 84 do 89, 91 do 98) 28   223,10 223,10  
  Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29   80,50 80,50  
    podstawowe 30 42,00 27,70 27,70 51,00
    obniżone 31 29,00 15,80 15,80 34,00
  z podwyższone 32 50,00 37,00 37,00 53,00
  tego składki na ubezpieczenia społeczne 33   0,00 0,00  
    świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 0,00 0,00 0,00 0,00
    wypłacone cudzoziemcom z UE 35   0,00 0,00  
  Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36   0,00 0,00  
  Dodatki aktywizacyjne 37 13,00 3,50 3,50 13,00
  Świadczenia integracyjne 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 64 do 68, 70 do 83) 40 91,00 136,70 136,70 91,00
    Szkolenia 41 2,00 1,80 1,80 2,00
      kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 0,00 0,00 0,00 0,00
    z tego stypendia i składki na ubezp. społeczne 43 2,00 1,80 1,80 2,00
      koszty egzaminów i uzyskania licencji 44 0,00 0,00 0,00 0,00
      umowy trójstronne 45 0,00 0,00 0,00 0,00
      dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
      bon szkoleniowy 47 0,00 0,00 0,00 0,00
      inne 48 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace społecznie użyteczne 49 6,00 1,20 1,20 6,00
    Roboty publiczne 50 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 51 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 52 2,00 48,00 48,00 2,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 53 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace interwencyjne 54 14,00 12,60 12,60 14,00
    Zatrudnienie wspierane 55 0,00 0,00 0,00 0,00
    Przygotowanie zawodowe dorosłych 56 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 57 0,00 0,00 0,00 0,00
    Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 58   0,00 0,00  
    Stypendia za okres kontynuowania nauki 59 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. 61 0,00 0,00 0,00 0,00
    Studia podyplomowe 62 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 63 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż 64 14,00 32,20 32,20 14,00
    Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 65   0,00 0,00  
    Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) 66 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kształcenie młodocianych pracowników 67   0,00 0,00  
    Staże 68 32,00 29,90 29,90 32,00
    w tym bon stażowy 69 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon zatrudnieniowy 70 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon na zasiedlenie 71 1,00 8,50 8,50 1,00
 
a) Z jednym znakiem po przecinku.
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie Liczba Wydatki - w tys. zł. a) Liczba
  osób/miejsc w mies. sprawozd. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
    Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Świadczenie aktywizacyjne 73 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. 74 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Badania osob bezrobotnych 76 0,00 0,00 0,00 0,00
    Projekty pilotażowe 77   0,00 0,00  
    Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 78   0,00 0,00  
    Grant na telepracę 79 0,00 0,00 0,00 0,00
    Krajowy Fundusz Szkoleniowy 80 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty przejazdu, zakwaterowania 81 19,00 2,30 2,30 19,00
    Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 82 1,00 0,20 0,20 1,00
    Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) 83 0,00 0,00 0,00 0,00
  Audyt zewnętrzny 84   0,00 0,00  
  Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki 85   0,00 0,00  
  Pobór składek 86   0,00 0,00  
  Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP 87 0,00 0,00 0,00 0,00
  Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP 88 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki pracowników PUP 89   0,00 0,00  
  w tym nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne 90   0,00 0,00  
  Refundacja dodatków do wynagrodzeń 91 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wydatki kwalifikowalne EFS 92 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja 93   2,30 2,30  
  Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy 94   0,00 0,00  
  Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 95   0,10 0,10  
  Rady rynku pracy 96   0,00 0,00  
  Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS 97   0,00 0,00  
  Inne wydatki Funduszu Pracy 98   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 28 99        
  składki na ubezpieczenia społeczne 100   6,80 6,80  
Z wydatków ujętych w wierszu 40 101        
  dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia 102 43,00 114,70 114,70 43,00
  w tym dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia 103 31,00 90,60 90,60 31,00
  dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia 104 15,00 9,30 9,30 15,00
  programy aktywizacji i integracji 105 0,00 0,00 0,00 0,00
  wydatki na projekty w ramach EFS 106   77,90 77,90  
  z tego projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 107   77,90 77,90  
    inne działania i poddziałania 108   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 84 do 89 i od 91 do 98 109        
w tym: wydatki inwestycyjne własne 110   0,00 0,00  
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy 111   0,00 0,00  
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 111) 114 407,00 1 042,40 1 042,40 424,00
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku.
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy
 
czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 480,00
czas na wypełnienie formularza (w min) 60,00
 
 
 
   
....................   ....................
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)    miejscowość, data
Wersja XML