Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MRPiPS-02 lipiec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748 
MRPiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc lipiec roku 2019
Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2019 r
 
 
 
 
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie Kwota w tys. zł. a)
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01 519,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 02 506,90
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 03 48,20
  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 04 0,00
  zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) 05 0,00
    wobec ZUS 06 0,00
w tym z tego programów na rzecz promocji zatrudnienia 07 0,00
    w tym projektów systemowych EFS 08 0,00
    inne 09 0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 10 829,80
w tym z tytułu udzielonych pożyczek 11 0,00
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych 12 2 274,60
w tym realizowanych w ramach projektów systemowych EFS 13 1 471,90
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) 117 5 650,40
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Kwota w tys. zł. a)
  w miesiącu
sprawozdawczym
od początku roku
0 1 2
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) 14 5,70 17,40
  Składki na Fundusz Pracy 15 0,00 0,00
  Dotacje z budżetu 16 0,00 0,00
  Środki z UE 17 0,00 0,00
  w tym projekty systemowe EFS 18 0,00 0,00
  Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) 19 5,70 17,40
z tego   spłata udzielonych pożyczek 20 0,00 0,00
    wpływy z odsetek od pożyczek 21 0,00 0,00
    refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom 22 0,00 0,00
  z tego środki pomocowe zagraniczne 23 0,00 0,00
    odsetki od środków pieniężnych 24 0,00 1,70
    kary pieniężne i grzywny 25 0,00 0,00
    inne 26 5,70 15,70
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 385,00 2 690,70
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 118 402,10 2 742,90
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku 

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Liczba Wydatki w tys. zł. a) Liczba
  osób/miejsc w mies. sprawozd. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 88 do 93, 95 do 103) 28   402,80 2 295,90  
  Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29   104,40 793,60  
    podstawowe 30 46,00 36,50 254,50 132,00
    obniżone 31 25,00 15,90 143,80 92,00
  z podwyższone 32 32,00 27,70 241,60 85,00
  tego składki na ubezpieczenia społeczne 33   24,30 153,70  
    świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 0,00 0,00 0,00 0,00
    wypłacone cudzoziemcom z UE 35   0,00 0,00  
  Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36   0,00 0,00  
  Dodatki aktywizacyjne 37 18,00 4,80 31,10 48,00
  Świadczenia integracyjne 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 87) 40 177,00 276,80 1 340,60 426,00
    Szkolenia 41 3,00 7,80 28,40 12,00
      kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 1,00 2,20 5,70 2,00
    z tego stypendia i składki na ubezp. społeczne 43 1,00 0,80 6,10 5,00
      koszty egzaminów i uzyskania licencji 44 0,00 0,00 0,00 0,00
      umowy trójstronne 45 0,00 0,00 0,00 0,00
      dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
      bon szkoleniowy 47 1,00 4,80 16,50 4,00
      inne 48 0,00 0,00 0,10 1,00
    Prace społecznie użyteczne 49 9,00 3,20 5,90 16,00
    Roboty publiczne 50 22,00 32,70 60,70 22,00
    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 51 3,00 72,00 264,00 11,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 52 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 53 1,00 24,00 312,00 13,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 54 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej 55 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej 56 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace interwencyjne 57 26,00 30,50 123,00 47,00
    Zatrudnienie wspierane 58 0,00 0,00 0,00 0,00
    Przygotowanie zawodowe dorosłych 59 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 61   0,00 0,00  
    Stypendia za okres kontynuowania nauki 62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 63 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. 64 0,00 0,00 0,00 0,00
    Studia podyplomowe 65 0,00 0,00 0,30 1,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 66 0,00 0,00 0,30 1,00
    Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 67   0,00 0,00  
    Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) 68 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kształcenie młodocianych pracowników 69   0,00 0,00  
    Staże 70 58,00 64,70 267,90 85,00
    w tym bon stażowy 71 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon zatrudnieniowy 72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon na zasiedlenie 73 0,00 0,00 72,00 8,00
 
a) Z jednym znakiem po przecinku.
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie Liczba Wydatki - w tys. zł. a) Liczba
  osób/miejsc w mies. sprawozd. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
    Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 74 0,00 0,00 0,00 0,00
    Świadczenie aktywizacyjne 75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. 76 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 77 0,00 0,00 0,00 0,00
    Badania osob bezrobotnych 78 0,00 0,00 0,50 6,00
    Projekty pilotażowe 79   0,00 0,00  
    Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 80   0,00 0,00  
    Grant na telepracę 81 0,00 0,00 0,00 0,00
    Krajowy Fundusz Szkoleniowy 82 27,00 37,60 179,40 137,00
    Koszty przejazdu, zakwaterowania 83 23,00 3,20 20,30 60,00
    Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 84 5,00 1,10 6,20 8,00
    Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) 85   0,00 0,00  
    Koszty programu "Maluch +" 86   0,00 0,00  
    Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) 87 0,00 0,00 0,00 0,00
  Audyt zewnętrzny 88   0,00 0,00  
  Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki 89   0,00 0,30  
  Pobór składek 90   0,00 0,00  
  Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP 91 3,00 3,20 9,60 9,00
  Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP 92 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki pracowników PUP 93   0,00 0,00  
  w tym nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne 94   0,00 0,00  
  Refundacja dodatków do wynagrodzeń 95 9,00 4,80 33,30 9,00
  Wydatki kwalifikowalne EFS 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja 97   5,30 21,10  
  Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy 98   0,60 2,20  
  Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 99   2,90 56,20  
  Rady rynku pracy 100   0,00 0,00  
  Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS 101   0,00 0,00  
  Inne wydatki Funduszu Pracy 102   0,00 7,90  
  Pracownicze Plany Kapitałowe 103   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 28 104        
  składki na ubezpieczenia społeczne 105   47,00 229,80  
Z wydatków ujętych w wierszu 40 106        
  dotyczące bezrobotnych do 30 roku życia 107 47,00 100,60 620,50 100,00
  w tym dotyczące bezrobotnych do 25 roku życia 108 31,00 57,10 338,50 60,00
  dotyczące bezrobotnych powyżej 50 roku życia 109 29,00 81,20 144,50 51,00
  programy aktywizacji i integracji 110 0,00 0,00 0,00 0,00
  wydatki na projekty w ramach EFS 111   183,40 958,30  
  z tego projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 112   183,40 958,30  
    inne działania i poddziałania 113   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu od 88 do 93 i 95 do 102 114        
w tym: wydatki inwestycyjne własne 115   0,00 19,60  
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy 116   0,00 0,00  
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 116) 119 597,00 1 847,30 10 024,20 1 451,00
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku.
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy
 
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 360,00
Czas na wypełnienie formularza (w min) 40,00
 
 
 
   
....................   ....................
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)    miejscowość, data

 

Wersja XML